Experiență

Titularul cabinetului, prof. univ. dr. Marieta Avram este avocat în Baroul București din anul 1991, având o bogată experiență juridică, practică și academică.

Organizația are un nucleu central în București, constituit din avocați devotați profesiei și clienților, cu o experiență durabilă în avocatură, axată pe profesionalism, dinamism și creativitate în gestionarea celor mai diverse și complexe procese și proiecte juridice.

În plan local, cabinetul coordonează o rețea de avocați cu experiență, care prestează servicii avocațiale în majoritatea județelor țării, pentru a răspunde în mod prompt și cât mai eficient nevoilor clienților noștri.

Cabinetul acoperă domenii de practică variate, atât în sfera litigiilor, cât și a consultanței juridice, în special:  drept societar și drept bancar, restructurare și recuperare creanțe, insolvență și executări silite, drept civil și familie, imobiliar și carte funciară, protecția consumatorilor, dreptul muncii și al securității sociale, contencios administrativ și fiscal, drept internațional privat, ADR  (arbitraj, mediere, conciliere).  

Valori

Via, veritas et vita exprimă valorile și crezul nostru în cadrul echipei și în relația cu clienții noștri.

Via este calea. Identificăm cea mai bună și eficientă cale pentru rezolvarea unei situații juridice conflictuale. Poate să fie calea duelului judiciar sau calea negocierii. Elaborăm strategia și tactica în funcție de interesele și prioritățile clienților. Credem că nu există probleme fără soluții, ci doar soluții care așteaptă să fie descoperite. Asigurăm servicii interdependente de consultanță juridică și de reprezentare, pentru obținerea rezultatelor optime.

Veritas este respectul adevărului, care constituie fundamentul dreptății și al actului de justiție. Adevărul legii și adevărul factual compun adevărul judiciar, pe care îl susținem în interesul clienților noștri.

Vita este viața. La rădăcina vieții sunt multe conflicte de drepturi și de interese, pentru că aspirațiile și valorile pe care oamenii le împărtășesc în timp sunt diferite. Eliberarea din zona conflictelor se face pe calea judecății sau a negocierii. Conflictul rezolvat în spiritul dreptății și al păcii redă o viață nouă.

Echipa

Contracte și răspundere civilă

Contractul este principalul instrument juridic al vieții economice și sociale. Diversitatea contractelor, precum și a problemelor complexe pe care le generează în diferite materii, în special în planul răspunderii contractuale, al nulității și al cauzelor de încetare fac ca această arie de practică să ocupe un loc preponderent în cadrul serviciilor noastre avocațiale. Asigurăm asistență juridică și reprezentare în materia contractelor în domenii variate, precum societar, imobiliar, bancar, asigurări, achiziții publice, garanții reale și personale, dar și în raporturile civile între persoane fizice și profesioniști sau doar între persoane fizice. Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în materia răspunderii civile delictuale, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin încălcări ale unor obligații legale, inclusiv acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor morale. Acordăm o atenție deosebită răspunderii civile profesionale, precum răspunderea civilă a bancherului, a asiguratorului, a medicului (malpraxis). O categorie specială de litigii este cea privind răspunderea civilă în cazul unor fapte de discriminare.

Societăți comerciale și civile

Societățile cu personalitate juridică sunt actorii principali ai economiei care aduc în prim plan o problematică aflată în continuă evoluție normativă și care generează litigii specifice. Nu de puține ori conflictele se grefează pe relații de familie sau relații între persoane apropiate. Conflictele interne la nivelul societății reverberează frecvent în relațiile cu partenerii de afaceri, cu instituții de credit, cu alte persoane, generând situații juridice complexe. Gestionăm acest tip de litigii prin acordarea de asistență juridică și reprezentare societăților comerciale sau, după caz, asociaților, acționarilor și administratorilor. Asigurăm asistență juridică și reprezentare în cauze referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea societăților, raporturile juridice dintre asociați/acționari, precum și dintre aceștia și societate, anularea actelor emise de societate, circulația și regimul juridic al titlurilor de valoare (acțiuni, părți sociale), reorganizarea societăților (fuziune, absorbție, divizare).

Banking și protecția consumatorilor

Echipa noastră gestionează proiecte importante, beneficiind de o experiență deosebită, dobândită de d-na av. Marieta Avram în calitate de fost director juridic într-o instituție de credit, consolidată ulterior, în cadrul echipei, în relație cu cele mai importante bănci din România. Serviciile de asistență juridică și de reprezentare se bazează pe înțelegerea dublă a domeniului, din perspectiva juridică, dar și a practicilor bancare interne. Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigiile inițiate împotriva instituțiilor de credit, având ca obiect: răspunderea civilă a bancherului în cadrul și în legătură cu executarea contractelor bancare (de credit, de cont, de depozit), precum și în cadrul unor proceduri judiciare (poprirea asupra conturilor bancare, concursul între poprirea bancară și sechestrul penal); recuperarea creanțelor și executarea garanțiilor fie pe calea urmării silite, fie în cadrul unor proceduri speciale, precum insolvența, executarea scrisorilor de garanție bancară. Totodată, gestionăm proiecte complexe în materia protecției consumatorilor, în colaborare cu instituții de credit de prestigiu, în materii precum: clauze abuzive în temeiul Legii nr. 193/2000; practici comerciale incorecte definite de Legea nr. 363/2007, darea în plată a unor imobile în temeiul Legii nr. 77/2016. Acordăm consultanță juridică și asigurăm reprezentare în legătură cu problematica secretului bancar în dreptul român și protecția datelor personale în activitatea instituțiilor de credit.

Insolvență și recuperări creanțe. Executări silite

Procedurile de insolvență și procedurile de executare silită se bucură de o atenție deosebită din partea echipei noastre, fiind cele două axe care permit recuperarea creanțelor și accelerarea circulației banilor în economie. Avocații specializați în aceste proceduri speciale au obținut succese remarcabile în cazuri complexe în care au fost dejucate și combătute tendințele și manoperele unor debitori de fraudare a intereselor creditorilor. Asigurăm asistență juridică și reprezentare în: proceduri complexe de insolvență; urmărire silită imobiliară și mobiliară, inclusiv prin poprire bancară, în vederea executării hotărârilor judecătorești, precum și a altor titluri executorii (contracte, bilete la ordin). Gestionăm proiecte complexe de insolvență și de executare silită pentru profesioniști (instituții de credit și alte societăți) prin elaborarea de strategii și tehnici eficiente de recuperare a creanțelor.

Imobiliar și carte funciară

Proprietatea, garanțiile și publicitatea imobiliară sunt indispensabile vieții economice și bunăstării individuale, constituind o arie de specializare constantă în activitatea noastră. Echipa beneficiază de o experiență teoretică și practică deosebită. D-na av. Marieta Avram a participat la proiectul Băncii Mondiale pentru elaborarea unei noi reglementări privind sistemul integrat de cadrastru și de carte funciară, ceea ce a permis o cunoaștere din perspectivă critică și pragmatică a dificultăților existente în materia înregistrării sistematice și sporadice a proprietății și a posesiei în România. Experiența noastră privește atât problematica referitoare la procedurile de înregistrare sistematică a imobilelor în cartea funciară, cât și chestiunile controversate privind înregistrarea sporadică a proprietăților complexe (ansambluri comerciale), precum și a garanțiilor imobiliare. Asigurăm, totdodată, consultanță și reprezentare în materia dreptului imobiliar, în chestiunile privind regimul juridic al terenurilor și al investițiilor imobiliare, inclusiv regimul autorizării construcțiilor, intabularea drepturilor reale în cartea funciară și exercitarea căilor de atac împotriva încheierilor având ca obiect înscrierile în cartea funciară, constituirea și înscrierea garanțiilor reale imobiliare în cartea funciară.

Familie și Moșteniri

Familia reprezintă un domeniu în care aducem atât o contribuție teoretică și academică, prin activitatea desfășurată de d-na prof. univ. dr. av. Marieta Avram, cât și o contribuție practică importantă, în gestionarea unor cazuri complexe, prin asigurarea consultanței juridice și redactarea unor opinii juridice. Asigurăm asistență și reprezentare în litigii de divorț, regimuri matrimoniale, inclusiv lichidarea regimului matrimonial și împărțirea bunurilor comune, filiație și exercitarea autorității părintești, obligația de întreținere, executarea titlurilor referitoare la minori, moșteniri. O componentă importantă o constituie consultanța juridică în materia regimurilor matrimoniale, în special cu privire la încheierea convențiilor matrimoniale, modificarea și lichidarea regimului matrimonial. La confluența între dreptul afacerilor și regimurile matrimoniale se nasc frecvent probleme complexe, interdisciplinare, pe care echipa noastră le rezolvă cu succes. De asemenea, asigurăm consultanță juridică și reprezentare în materia moștenirii legale și testamentare, strâns legată de problematica raporturilor patrimoniale de familie. Facilităm și asigurăm soluționarea amiabilă a litigiilor prin conciliere și mediere.

Contencios administrativ și fiscal. Achiziții publice

Interferența particularilor cu autoritățile publice constituie adeseori sursa unor litigii specifice cu autoritățile administrației publice locale și centrale, fie că este vorba de acte unilaterale de putere, fie de contracte. Asigurăm asistență juridică și consultanță în litigiile având ca obiect anularea unor acte administrative nelegale, precum și acordarea de despăgubiri. În domeniul fiscal, asigurăm reprezentarea în vederea anulării unor decizii de impunere și a contestării actelor de executare silită efectuate de organele fiscale. Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor legale de achiziții publice, contestații și căi de atac, precum și cu privire la încheierea și executarea contractelor, inclusiv răspunderea contractuală pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor.

Drept internațional privat

Prezența frecventă a elementului internațional în contextul liberei circulații a persoanelor și a bunurilor face ca problematica de drept internațional privat să constituie o arie de actualitate în continuă dinamică. Reglementările devin tot mai complexe pe fondul adoptării unor regulamente europene specializate în diverse materii și a unor convenții internaționale, aplicabile cu prioritate față de reglementările interne. Soluționarea corectă a conflictelor de legi și a conflictelor de jurisdicții constituie premisa unei corecte rezolvări pe fond a cauzei și evitarea unor costuri suplimentare. Echipa noastră acordă o atenție deosebită acestei problematici, beneficiind de o experiență teoretică și practică deosebită. În cadrul comisiei constituite pentru redactarea Codului civil, D-na prof. univ. dr., av. Marieta Avram a fost membru responsabil cu redactarea textelor din Cartea a VII-a ”Dispoziții de drept internațional privat”. Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigii cu elemente de extraneitate, precum: litigii civile, inclusiv contracte încheiate între profesioniști, litigii de familie, în special în materia regimurilor matrimoniale cu elemente internaționale.

Muncă și securitate socială

Relațiile de muncă sunt un sector vital pentru orice individ. Mai mult, orice organizație cu personalitate juridică are în mod natural calitatea de angajator în relație cu personalul care își desfășoară activitatea. Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigiile de muncă izvorâte din executarea contractului de muncă, răspunderea angajatorului pentru prejudiciul material și moral cauzat salariatului, mobbing și discriminare. De asemenea, asigurăm consultanță juridică în cadrul unor proceduri de negociere individuală și colectivă, în vederea stingerii conflictelor dintre angajatori și salariați, precum și în procedurile de reorganizare individuală sau colectivă.

Proceduri civile. ADR

Echipa noastră asigură reprezentarea intereselor clienților în cadrul tuturor procedurilor de soluționare a litigiilor, atât în fața instanțelor de judecată, cât și în cadrul procedurilor alternative de rezolvare a conflictelor (ADR), precum conciliere, mediere și arbitraj. Fiecare procedură presupune reguli specifice, o strategie și o tactică de abordare a conflictului. În prim plan se situează procedurile judiciare contencioase și necontencioase în cadrul cărora asigurăm apărarea intereselor clienților în fața instanțelor de judecată, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, a Curții Constituționale și a altor instanțe specializate. De asemenea, aducem un aport constructiv în cadrul procedurilor de mediere și conciliere, având în vedere experiența profesională a d-nei av. Marieta Avram, ca mediator și conciliator CSALB și promovăm soluționarea alternativă a litigiilor în cadrul acestor proceduri într-o arie largă în domenii, precum: familie, muncă, protecția consumatorilor, recuperarea creanțelor. Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața curților specializate de arbitraj comercial. O atenție specială acordăm asistenței juridice și reprezentării intereselor clienților în fața curților europene: Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Arii de practică

 • Contractul este principalul instrument juridic al vieții economice și sociale. Diversitatea contractelor, precum și a problemelor complexe pe care le generează în diferite materii, în special în planul răspunderii contractuale, al nulității și al cauzelor de încetare fac ca această arie de practică să ocupe un loc preponderent în cadrul serviciilor noastre avocațiale.  

  Asigurăm asistență juridică și reprezentare în materia contractelor în domenii variate, precum  societar, imobiliar, bancar, asigurări, achiziții publice, garanții reale și personale, dar și în raporturile civile între persoane fizice și profesioniști sau doar între persoane fizice.

  Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în materia răspunderii civile delictuale, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin încălcări ale unor obligații legale, inclusiv acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor morale. Acordăm o atenție deosebită răspunderii civile profesionale, precum răspunderea civilă a bancherului, a asiguratorului, a medicului (malpraxis).  O categorie specială de litigii este cea privind răspunderea civilă în cazul unor fapte de discriminare. 

 • Societățile cu personalitate juridică sunt actorii principali ai economiei care  aduc în prim plan o problematică aflată în continuă evoluție normativă și care generează litigii specifice. Nu de puține ori conflictele se grefează pe relații de familie sau relații între persoane apropiate. Conflictele interne la nivelul societății reverberează  frecvent în relațiile cu partenerii de afaceri, cu instituții de credit, cu alte persoane, generând situații juridice complexe. Gestionăm acest tip de litigii prin acordarea de asistență juridică și reprezentare societăților comerciale sau, după caz, asociaților, acționarilor și administratorilor. 

  Asigurăm asistență juridică și reprezentare în cauze referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea societăților, raporturile juridice dintre asociați/acționari, precum și dintre aceștia și societate, anularea actelor emise de societate, circulația și regimul juridic al titlurilor de valoare (acțiuni, părți sociale), reorganizarea societăților (fuziune, absorbție, divizare).

 • Echipa noastră gestionează proiecte importante, beneficiind de o experiență deosebită, dobândită de d-na av.  Marieta Avram în calitate de fost director juridic într-o instituție de credit, consolidată ulterior, în  cadrul echipei, în relație cu cele mai importante bănci din România.

  Serviciile de asistență juridică și de reprezentare se bazează pe înțelegerea dublă a domeniului, din perspectiva juridică, dar și a practicilor bancare interne.

  Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigiile inițiate împotriva instituțiilor de credit, având ca obiect: răspunderea civilă a bancherului în cadrul și în legătură cu executarea contractelor bancare (de credit, de cont, de depozit), precum și în cadrul unor proceduri judiciare (poprirea asupra conturilor bancare, concursul între poprirea bancară și sechestrul penal); recuperarea creanțelor și executarea garanțiilor fie pe calea urmării silite, fie în cadrul unor proceduri speciale, precum insolvența, executarea scrisorilor de garanție bancară.   

  Totodată, gestionăm proiecte complexe în materia protecției consumatorilor, în colaborare cu instituții de credit de prestigiu, în materii precum: clauze abuzive în temeiul Legii nr. 193/2000;  practici comerciale incorecte definite de Legea nr. 363/2007, darea în plată a unor imobile în temeiul Legii nr. 77/2016. 

  Acordăm consultanță juridică și asigurăm reprezentare în legătură cu problematica secretului bancar în dreptul român și protecția datelor personale în activitatea instituțiilor de credit.   

 • Procedurile de insolvență și procedurile de executare silită se bucură de o atenție deosebită din partea echipei noastre, fiind cele două axe care permit recuperarea creanțelor și accelerarea circulației banilor în economie. Avocații specializați în aceste proceduri speciale au obținut succese remarcabile în cazuri complexe în care au fost dejucate și combătute tendințele și manoperele unor debitori de fraudare a intereselor creditorilor.

  Asigurăm asistență juridică și reprezentare în:  proceduri complexe de insolvență; urmărire silită imobiliară și mobiliară, inclusiv prin poprire bancară, în vederea executării hotărârilor judecătorești, precum și a altor titluri executorii (contracte, bilete la ordin).

  Gestionăm proiecte complexe de insolvență și de executare silită pentru  profesioniști (instituții de credit și alte societăți) prin elaborarea de strategii și tehnici eficiente de recuperare a creanțelor.

 • Proprietatea, garanțiile și publicitatea imobiliară sunt indispensabile vieții economice și bunăstării individuale, constituind o arie de specializare constantă în activitatea noastră.

  Echipa beneficiază de o experiență teoretică și practică deosebită. D-na av. Marieta Avram a   participat la proiectul Băncii Mondiale pentru elaborarea unei noi reglementări privind sistemul integrat de cadrastru și de carte funciară, ceea ce a permis o cunoaștere din perspectivă critică și pragmatică a dificultăților existente în materia înregistrării sistematice și sporadice a proprietății și a posesiei în România. 

  Experiența noastră privește atât problematica referitoare la procedurile de înregistrare sistematică a imobilelor în cartea funciară, cât și chestiunile controversate privind înregistrarea sporadică a proprietăților complexe (ansambluri comerciale), precum și a garanțiilor imobiliare.   

  Asigurăm, totdodată, consultanță și reprezentare în materia dreptului imobiliar, în chestiunile privind regimul juridic al terenurilor și al investițiilor imobiliare, inclusiv regimul autorizării construcțiilor, intabularea drepturilor reale în cartea funciară și exercitarea căilor de atac împotriva încheierilor având ca obiect înscrierile în cartea funciară, constituirea și înscrierea garanțiilor reale imobiliare în cartea funciară.

 • Familia reprezintă un domeniu în care aducem atât o contribuție teoretică și academică, prin activitatea desfășurată de d-na prof. univ. dr. av. Marieta Avram, cât și o contribuție practică importantă, în gestionarea unor cazuri complexe, prin asigurarea consultanței juridice și redactarea unor opinii juridice.

  Asigurăm  asistență  și reprezentare în litigii de divorț, regimuri matrimoniale, inclusiv lichidarea regimului matrimonial și împărțirea bunurilor comune, filiație și exercitarea autorității părintești, obligația de întreținere, executarea titlurilor referitoare la minori, moșteniri.  

  O componentă importantă o constituie consultanța juridică în materia regimurilor matrimoniale, în special cu privire la  încheierea convențiilor matrimoniale, modificarea și lichidarea regimului matrimonial. La confluența între dreptul afacerilor și regimurile matrimoniale se nasc frecvent probleme complexe, interdisciplinare, pe care echipa noastră le  rezolvă cu succes. 

  De asemenea, asigurăm consultanță juridică și reprezentare în materia moștenirii legale și testamentare, strâns legată de problematica raporturilor patrimoniale de familie. 

  Facilităm și asigurăm soluționarea amiabilă a litigiilor prin conciliere și mediere. 

 • Interferența particularilor cu autoritățile publice constituie adeseori sursa unor litigii specifice cu autoritățile administrației publice locale și centrale, fie că este vorba de acte unilaterale de putere, fie de contracte.

  Asigurăm asistență juridică și consultanță în litigiile având ca obiect anularea unor acte administrative nelegale, precum și acordarea de despăgubiri. În domeniul fiscal, asigurăm reprezentarea în vederea anulării unor  decizii de impunere și a contestării actelor de executare silită efectuate de organele fiscale. 

  Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în  cadrul procedurilor legale de achiziții publice, contestații și căi de atac, precum și cu privire la încheierea și executarea contractelor,  inclusiv răspunderea contractuală pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor.  

 • Prezența frecventă a elementului internațional în contextul liberei circulații a persoanelor și a bunurilor face ca problematica de drept internațional privat să constituie o arie de actualitate în continuă dinamică. Reglementările devin tot mai complexe pe fondul adoptării unor regulamente europene specializate în diverse materii și a unor convenții internaționale, aplicabile cu prioritate față de reglementările interne. Soluționarea corectă a conflictelor de legi și a conflictelor de jurisdicții constituie premisa unei corecte rezolvări pe fond a cauzei și evitarea unor costuri suplimentare. Echipa noastră acordă o atenție deosebită acestei problematici, beneficiind de o experiență  teoretică și practică deosebită. În cadrul comisiei constituite pentru redactarea Codului civil, D-na prof. univ. dr., av. Marieta Avram a fost membru responsabil cu redactarea textelor din Cartea a VII-a ”Dispoziții de drept internațional privat”.    

  Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigii cu elemente de extraneitate, precum: litigii civile, inclusiv contracte încheiate între profesioniști, litigii de familie, în special în materia regimurilor matrimoniale cu elemente internaționale.

 • Relațiile de muncă sunt un sector vital pentru orice individ. Mai mult, orice organizație cu personalitate juridică  are în mod natural calitatea de angajator în relație cu personalul care își desfășoară activitatea.

  Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigiile de muncă izvorâte din executarea contractului de muncă, răspunderea angajatorului pentru prejudiciul material și moral cauzat salariatului, mobbing și discriminare.  

  De asemenea, asigurăm consultanță juridică în cadrul unor proceduri de negociere individuală și colectivă, în vederea stingerii conflictelor dintre angajatori și salariați, precum și în procedurile de reorganizare individuală sau colectivă. 

 • Echipa noastră asigură reprezentarea intereselor clienților în cadrul tuturor procedurilor de soluționare a litigiilor, atât în fața instanțelor de judecată, cât și în cadrul procedurilor alternative   de rezolvare a  conflictelor (ADR), precum conciliere, mediere și arbitraj.

  Fiecare procedură presupune reguli specifice, o strategie și o tactică de abordare a conflictului. În prim plan se situează procedurile judiciare contencioase și necontencioase în cadrul cărora asigurăm apărarea intereselor clienților în fața instanțelor de judecată, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, a Curții Constituționale și a altor instanțe specializate.  

  De asemenea, aducem un aport constructiv în cadrul procedurilor de mediere și conciliere, având în vedere experiența profesională a d-nei av. Marieta Avram, ca mediator și conciliator CSALB și promovăm soluționarea alternativă a litigiilor în cadrul  acestor proceduri într-o arie largă în domenii, precum: familie, muncă, protecția consumatorilor, recuperarea creanțelor.

  Totodată, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața curților specializate de arbitraj comercial.

  O atenție specială acordăm asistenței juridice și reprezentării intereselor clienților în fața curților europene: Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg și Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Publicații

Împărtășim cu bucurie experiența noastră și luăm atitudine pentru o societate mai dreaptă 

Studii, articole, cărți de specialitate juridică 

Vezi toate publicațiile aici

Evenimente

Suntem prezenți în mijlocul oamenilor și în miezul evenimentelor

Dezbateri juridice, conferințe, apariții în mass-media 

Vezi toate evenimentele aici

Contact

București, str. Tudor Arghezi nr. 26, et. 1, ap. 16, sector 2, cod poștal 020946
tel.: +40314.26.15.18, fax: +40314.26.15.19
office@avram.law 

GDPR